Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Jeddraudio Recording Studio met maatschappelijke zetel te Landegemstraat 41 in 9750 Ouwegem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0840.612.589. (Hierna: “Jeddraudio”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot diensten door Jeddraudio aangeboden. 

Gezien de specifieke aard van de diensten is elke verbintenis aangegaan door Jeddraudio een middelen verbintenis.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 – Offertes

Offertes en prijsopgaven zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 15 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door expliciete aanvaarding (door ondertekening of bevestiging via email) van de offerte door de Klant én door Jeddraudio. Wij behouden ons bovendien het recht voor om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. 

Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het volledige voorschot. Dien gevolge is de reservatie van de studio pas definitief na ontvangst van het voorschot. Eventuele laattijdige betaling kan resulteren in annulatie van het project of onbeschikbaarheid op het in de offerte afgesproken startdatum en nopen tot het herplannen van de diensten in onderling overleg. Bij het annuleren van een sessie wegens laattijdige betaling of het niet opdagen op de afgesproken data zal het voorschot ingehouden worden als schadevergoeding. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de 14e dag na ontvangst van de betalingsherinnering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 20 euro voor facturen tot 150 euro of een forfaitaire vergoeding ten belope van 90 euro voor facturen vanaf 150 euro, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

De finale mixen en masters blijven eigendom van Jeddraudio tot volledige betaling van de slotfactuur. De Klant beschikt niet over het recht om de mixen en masters te verspreiden, gebruiken of reproduceren vooraleer de volledige betaling werd uitgevoerd. Na ontvangst van de volledige betaling zal Jeddraudio binnen de 5 werkdagen de afgesproken digitale bestanden via een downloadlink beschikbaar stellen voor de klant. Deze link vervalt automatisch na 30 dagen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om binnen deze termijn de bestanden te downloaden, te controleren op volledigheid en juistheid, en veilig digitaal te bewaren. 

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kan de klant bijvoorbeeld onze mix bestanden, werksessies, DAW sessies,… niet opeisen, kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Hiervoor is een bijkomende en apart af te spreken vergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy op jeddraudio.com.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor de voor de opdracht bedongen prijs.

Artikel 8 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van noodzakelijke hardware of software, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.